Strona główna
Fundusze Unijne
Projekt Warszawski

Projekt Warszawski

baner IV faza luty 2014

Dla dobra publicznego

Jednym z wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego ludzkości jest dostęp do czystej wody oraz jednoczesna możliwość odprowadzania ścieków bez zanieczyszczania środowiska naturalnego.

W trosce o podnoszenie standardu życia mieszkańców Warszawy oraz poprawę stanu środowiska naturalnego strategicznym celem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie  S.A. jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Projekt Warszawski

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rząd zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów prawa unijnego.

W tym celu opracowano projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej dla Warszawy, pod nazwą ''Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie''.

Strategicznym celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy wody wysokiej jakości oraz oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych przed odprowadzeniem do Wisły. Ze względu na stopień złożenia prac koncepcyjnych i wykonawczych oraz bardzo wysokie koszty realizacji, został on podzielony na fazy realizacyjne.

- Faza I i Faza II zakładała modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Warszawy oraz poprawę jakości i dystrybucji wody. Koszt kwalifikowany przeprowadzonych inwestycji wyniósł ponad 177 mln €.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 17 września 2001 roku rozszerzonego w dniu 23 grudnia 2003 roku na poziomie 62% wydatków kwalifikowanych, tj. 110 mln €. Pozostałe 38% wydatków zostało pokryte ze środków własnych Spółki.

- Faza III przewidywała przede wszystkim modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji), budowę układu przesyłowego ścieków, a także budowę i modernizację sieci oraz infrastruktury. Koszt oszacowano na ponad 2,7 mld zł. Decyzją Komisji z 2005 r., Warszawa uzyskała wsparcie finansowe na realizację na poziomie 62,5% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 224 mln €. Pozostałe 37,5% kosztów to środki własne Spółki oraz pożyczki. Dodatkowo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla Fazy III MPWiK uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 840 tys. PLN oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 mln PLN.

- Faza IV obejmuje:

·  optymalizację i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez wyeliminowanie istniejących niedoborów

·   zapewnienie parametrów oczyszczanych ścieków odprowadzanych do odbiornika (środowiska) zgodnego z obowiązującymi przepisami,

·       usprawnienie sposobu działania oraz zapewnienie kompleksowego rozwiązania dla problemu zagospodarowania osadów ściekowych

Założone cele zostaną osiągnięte poprzez:

·          stworzenie efektywnego systemu gospodarowania osadami ściekowymi (Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych),

·         modernizacje stosowanych technologii uzdatniania wody (SUW „Praga”, SUW Filtry”) oraz oczyszczania ścieków (poprzez modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz gospodarki osadowej Oczyszczalni „Południe”, modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni „Pruszków”),

·        inwestycje sieciowe (m.in. Kolektor Burakowski-Bis, kanalizacja w dzielnicach Wawer, Bielany, Rembertów, Bemowo oraz kolejne odcinki wodociągów)

·        zakup sprzętu specjalistycznego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 30 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami koszt realizacji tego etapu został oszacowany na ponad 1,4 mld zł (dofinansowanie na realizację wynosi ponad 880 mln zł).


Poprawa jakości wody

Priorytetem MPWiK jest ciągła poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy. Dlatego zadecydowano o realizacji inwestycji mających na celu poprawę procesu uzdatniania wody (Faza II i IV Projektu).

Program modernizacji technologii uzdatniania wody obejmuje Wodociągi Układu Centralnego, który tworzą Zakład Centralny oraz Zakład Północny.


Zakład Centralny

Na terenie Zakładu Centralnego (SUW „Filtry”), w ramach realizacji II Fazy została wybudowana Stacja Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym (uruchomiona w październiku 2010 roku). Modernizacja technologii w SUW „Filtry” polegała na wprowadzeniu do procesów uzdatniania wody ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym oraz połączeniu istniejących dwóch ciągów technologicznych w jeden układ uzdatniania wody. Proces ozonowania wody poprzedza koagulacja i filtracja pospieszna piaskowa. Podczas ozonowania następuje przekształcenie zawartych w wodzie rozpuszczonych związków organicznych do postaci biodegradowalnej ulegającej sorpcji na złożu węgla aktywnego.

IV Faza Projektu zakłada kolejny etap modernizacji technologii uzdatniania wody w SUW „Filtry” oraz rozbudowę procesów uzdatniania wody SUW „Praga” o ozonowanie pośrednie i filtrację na złożu węglowym. W ten sposób zmniejszone zostaną dawki dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody, a co za tym idzie, znacząco poprawi się smak i zapach wody w kranach naszych odbiorców.

Zakład Północny

W Zakładzie Północnym w ramach realizacji II Fazy wykorzystano proces flotacji ciśnieniowej. Metoda polega na wyprowadzaniu do zbiornika z wodą mikroskopijnych pęcherzyków powietrza, które wynoszą zanieczyszczenia na powierzchnię i tworzą na niej łatwy do zebrania kożuch. Wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody flotacji ciśnieniowej umożliwiło skuteczniejsze usuwanie planktonu oraz zmniejszyło zawartość związków organicznych nawet o 75% w wodzie surowej.

Zastosowanie optymalnych procesów ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym w Zakładzie Centralnym oraz flotacji ciśnieniowej w Zakładzie Północnym determinował skład wody ujmowanej przez te wodociągi (centralny – infiltracyjna woda wiślana, północny – powierzchniowa z Jeziora Zegrzyńskiego). Wybór opisanych technologii pozwala efektywnie uzdatniać wodę i zagwarantować odbiorcom jej najwyższą jakość.

Więcej o modernizacji technologii uzdatniania wody: Modernizacja-zakladow-uzdatniania-wody

 

Oczyszczanie ścieków


Oczyszczalnia Ścieków „Południe”

Głównym celem Fazy I było stworzenie skutecznego systemu odbioru i oczyszczania ścieków z południowych dzielnic Warszawy: Wilanowa, Ursynowa i części Mokotowa. Faza I  zakładała budowę przepompowni i układu przesyłowego ścieków surowych do Oczyszczalni Ścieków „Południe” oraz kolektora odprowadzającego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do punktu wprowadzenia ich do Wisły. Zadania te zostały zrealizowane, a obiekty oddano do użytku 1 lipca 2006 roku.

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” - największej oczyszczalni ścieków w Polsce - jest główną inwestycją III i IV Fazy Projektu. Realizacja tego zadania była niezbędna dla uporządkowania gospodarki ściekowej stolicy.

Do roku 2011 „Czajka” przyjmowała ścieki z prawobrzeżnej części Warszawy oraz okolicznych gmin: Legionowa i Ząbek, części Marek, Jabłonnej i Zielonki. Surowe ścieki z centralnych i północnych lewobrzeżnych dzielnic miasta były kierowane bezpośrednio do Wisły. Dlatego Projekt objął również budowę kolektorów, które umożliwiły przesył ścieków, z lewobrzeżnej Warszawy do „Czajki”.

Zakończona w 2012 roku inwestycja, ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania ekosystemu, nie tylko Warszawy, ale przede wszystkim Morza Bałtyckiego oraz rzeki Wisły. Korzyści płynące z modernizacji i rozbudowy „Czajki” odczuwają zarówno mieszkańcy Warszawy jak i okolic. Brzegom wiślanym przywracana jest funkcja rekreacyjna.


Sieć wodociągowa

Aby zapewnić niezawodność dostawy oraz jak najwyższą jakość wody dostarczanej odbiorcom, podjęto decyzję o przebudowie, wymianie i renowacji istniejących magistral wodociągowych. Postęp realizowanych prac wpływa na zwiększanie dostępności usług wodociągowych oraz zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieci.

Poprawa zarządzania wodociągami jest możliwa również dzięki wdrożeniu komputerowego zarządzania siecią. Zastosowanie modelu komputerowego będzie miało także wpływ na zwiększenie niezawodności i efektywności sieci.

 

Sieć kanalizacyjna

Równocześnie realizowane są prace nad rozbudową, renowacją i modernizacją kanalizacji, a dzięki ich postępowi systematycznie zwiększa się dostępność do usług świadczonych przez Spółkę. Modernizacje wpływają również na zmniejszenie awaryjności newralgicznych odcinków sieci.

Zarządzanie siecią kanalizacyjną zostanie wsparte przez specjalnie zaprojektowany system komputerowy w oparciu o matematyczny model hydrauliczny. Dzięki temu, wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej kanalizacji  będą monitorowane na bieżąco i dostępne w jednym miejscu.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV" jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko