Faza IV

Informacja
Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, 
priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa.
 
 
Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” jest kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej Warszawy. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy IV mają charakter komplementarny do zakresu rzeczowego zrealizowanego w ramach poprzednich Faz (I-III) Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.
 
W dniu 19 kwietnia 2013 r. Spółka złożyła Wniosek o dofinansowanie dla Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” uwzględniający nowy zakres rzeczowy Projektu.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie formalnej i merytorycznej I i II prowadzonej przez instytucje zaangażowane w realizacje projektów Funduszu Spójności. 
 
W dniu 09 września 2013 r. ponownie przekazano Wniosek, który został poprawiony i uzupełniony zgodnie z zaleceniami i uwagami otrzymanymi od NFOŚIGW w ramach oceny merytorycznej II stopnia (pismo NF/DPW/JS/13385/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.) oraz ekspertów Inicjatywy Jaspers (Guidance note z 09 lipca 2013 r.)
 
W ramach przeprowadzonej oceny Wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz spełnił kryteria formalne i merytoryczne, a następnie w dniu 7 lutego 2014 r. został przekazany do KE.
 
W dniu 11 marca 2014 r. Komisja Europejska wydała Decyzję C(2014) 1659 final  dotycząca dużego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, objętego celem Konwergencji w Polsce. Koszt całkowity Projektu został określony na poziomie 329 747 196 euro (1 483 895 378,46 zł). Wysokość wkładu finansowego z Funduszu Spójności wynosi 196 507 667 euro (884 304 160,99 zł). 
Inwestycje wchodzące w zakres rzeczowy Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” realizowane są na obszarze:
1. aglomeracji Warszawa – miasto stołeczne Warszawa,
2. aglomeracji Pruszków – miasto Pruszków, miasto Piastów.
 
Zakres rzeczowy Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”. obejmuje łącznie 72 zadania, w tym:
· 40 zadań na roboty budowlano-montażowe,
· 31 zadań na usługi inżyniera kontraktu, promocji i pomocy technicznej,
· 1 zadanie związane z zakupem pojazdów specjalistycznych.
 
Realizacja Projektu przewiduje:
· Wybudowanie ok. 62 km sieci kanalizacji m.in. na terenie stołecznych dzielnic: Wawer, Bielany, Rembertów, Bemowo.
· Zmodernizowane ok. 25 km sieci kanalizacji sanitarnej.
· Wybudowane ponad 4 km sieci wodociągowej.
· Modernizację oczyszczalni ścieków w Pruszkowie i oczyszczalni ścieków „Południe”.
· II etap modernizacji technologii uzdatniania wody w Zakładzie Centralnym.
· rozbudowę technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego.
· zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i naprawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 34 szt.
 
Planowany termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2015 r.
 
W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres rzeczowy Projektu do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 2 856 mieszkańców, a do sieci kanalizacyjnej 10 396.