Sprzedaż ruchomości 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż pulpy siarkowej powstającej w procesie odsiarczania biogazu metodą Biosulfex pochodzącego z procesu fermentacji osadów ściekowych, w ilości maksymalnej 47 000 kg.

(postępowanie nr 1/DLO/2021)

 

Odsiarczanie prowadzone jest metodą BIOSULFEX. W procesie odsiarczania stosowany jest koncentrat w postaci proszku BIOCAT. Produktem ubocznym procesu odsiarczania polegającym na bezpośredniej konwersji siarkowodoru do siarki elementarnej jest pulpa siarkowa, nietoksyczna i niereaktywna.

 

Dokumenty jakie należy złożyć do oferty:

a) Oświadczenie Kupującego o posiadu technologii umożliwiającej wykorzystanie bezpośrednie, bez  dalszego przetwarzania siarki powstającej w instalacji odsiarczania biogazu.

b)   Opis procesu, w którym zostanie wykorzystana pulpa siarkowa.

c)   Zaakceptowany przez Kupującego projekt Umowy sprzedaży.

Wizja lokalna:

Sprzedawca przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsc, w którym będzie realizowany przedmiot umowy. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

 

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na Platformie zakupowej eB2B.

Tam też dostępne są szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania.

 

Platforma zakupowa jest dostępna na stronie internetowej

https://mpwik-waw.eb2b.com.pl


W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy zarejestrować się na Platformie zakupowej eB2B (jeśli nie jest się zarejestrowanym użytkownikiem).

 

Link do procesu rejestracji: https://mpwikwaw.eb2b.com.pl/contractor/register