Sprzedaż ruchomości 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ogłasza przetarg pisemny publiczny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej ruchomości:

 

Przedmiot

Ilość

Cena wywoławcza brutto w PLN

Garaż o konstrukcji stalowej nieogrzewany, podzielony na 10 boksów posiadających drzwi rozwierane. Garaż wykonany z profili stalowych, pokryty blachą trapezową ocynkowaną o wymiarach: długość 34 m, szerokość 4 m, wysokość ściany frontowej 2,5 m, wysokość ściany tylnej 2,8 m, ściana tylna murowana do wysokości 1,8 m (ściana tylna stanowi fragment ogrodzenia posesji i nie podlega rozbiórce), powierzchnia użytkowa 130 m2. Stan techniczny: dobry.

1

11 562,00

 

 

1.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie za pośrednictwem kuriera pisemnej oferty w terminie do dnia 31.07.2020 r.  do godz. 15.00, na adres: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

2.  Jeżeli zostaną złożone oferty z równoważną ceną, Sprzedający może wezwać uczestników, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ponownie złożone oferty nie mogą zawierać ceny niższej niż cena poprzedniej oferty.

3.     O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanego
w pkt 1 miejsca.

4.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż GARAŻ” – nie otwierać do dnia 04.08.2020 r.

5.     Oferta powinna zawierać:

·      pełne dane oferenta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, serię i nr dowodu osobistego, datę ważności dowodu oraz nazwę organu wydającego dowód / nazwę firmy, siedzibę / telefon kontaktowy, e-mail,

·       nr pozycji ogłoszenia, przedmiot oferty,

·       oferowaną cenę brutto wyrażoną liczbowo i słownie,

·       oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e; w przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo. Oferta niepodpisana nie zostanie rozpatrzona.

6.   Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 04.08.2020 r.

7.   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

8.     Ruchomość zostanie sprzedana w stanie, w jakim znajdowała się w dniu oględzin. Wszelkie konsekwencje zaniedbania czynności dokonania oględzin leżą po stronie Kupującego.

9.     Oględzin ruchomości można dokonać:

·       Na terenie dz. ew. nr 32 z obrębu 2-02-02, przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie, osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Stepaniuk tel. (22) 445 51 20 lub 784 021 366.

10.   Sprzedaną rzecz będzie można odebrać, własnymi siłami, własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, po wcześniejszym demontażu przez Kupującego z zapewnioną niwelacją terenu pod garażami do poziomu powierzchni przyległych ciągów komunikacyjnych, w terminie do 14 dni od wpłaty całej ceny z tytułu nabycia ruchomości, w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8.00-14.00, w wymienionym w pkt 9 miejscu, po spełnieniu wymogów formalnych.

11.  W przypadku sprzedaży ruchomości o wartości brutto przekraczającej 15 000,00 PLN na wystawianych przez Sprzedającego fakturach VAT będzie umieszczane oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

12. Sprzedawca zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.118 ze zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

13.  Informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać pod numerami telefonów 22 445 91 16 lub 22 445 91 10.

14. Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu na sprzedaż ruchomości i ewentualnej konieczności zawarcia i realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu związanym ze sprzedażą ruchomości. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.