Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

 

Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w Warszawie od dnia 01.01.2017r. realizuje postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

mpwik-waw.eb2b.com.plPlatforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji
o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

mpwik-waw.eb2b.com.pl/contractor/register

 

  INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:
 
 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;
   
 2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  • dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości        oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;
  b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;
  c) w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 


 

Adres do korespondencji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa 
Pion Zamówień Publicznych;Kontakt telefoniczny:
tel. (22) 445 53 00
faks (22) 445 53 15 
w godz. 8:00 - 15:00


E-mail:
d-zamowien@mpwik.com.pl