Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

 

Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w Warszawie od dnia 01.01.2017r. realizuje postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

mpwik-waw.eb2b.com.plPlatforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji
o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

mpwik-waw.eb2b.com.pl/contractor/register

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

2)     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a)   przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

b)   4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

c)   realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

d)   po zakończeniu realizacji umowy przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

5)     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

a)     odbiorcom danych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 35 Regulaminu.

b)    dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator,
w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c)     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

d)    upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

6)     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu.

7)     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8)     Posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)     Nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

11)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego oraz wymogiem określonym w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12)  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.