Zamówienie Specyfikacji

Informacja o sposobach otrzymywania Specyfikacji Warunków Zamówienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

 

 

1.     Firma lub osoba fizyczna, która wyrazi chęć otrzymania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zobowiązana jest wypełnić druk Zgłoszenia Zamówienia Specyfikacji (Zgłoszenia), dostępny na stronie www.mpwik.com.pl (zawierający każdorazowo pełne dane).

2.     Kompletne Zgłoszenie można przesłać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

3.     Zamawiający może przekazać SWZ w jednej z następujących form:

§  pisemnej – usługa pocztowa, usługa kurierska, odbiór osobisty

§  elektronicznej – pocztą elektroniczną

§  elektronicznej – płyta CD, usługa pocztowa, usługa kurierska, odbiór osobisty

      pod warunkiem, że zostały one przewidziane w ogłoszeniu.

4.     Zamawiający przygotuje Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w ciągu 24h od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli termin przygotowania przypada w dzień wolny od pracy Specyfikacja Warunków Zamówienia zostanie wydana w kolejnym dniu roboczym.

5.     Nieodpłatne przekazanie SWZ może nastąpić tylko w formie elektronicznej – poczta elektroniczna i formie elektronicznej – płyta CD odbiór osobisty. Przekazanie SWZ w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – płyta CD usługa pocztowa oraz usługa kurierska jest odpłatne.

6.     Firma lub osoba fizyczna, która w takim przypadku wskaże w Zgłoszeniu chęć otrzymania SWZ w formie pisemnej, zobowiązany jest zaznaczyć w Zgłoszeniu, iż wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7.     Firma lub osoba fizyczna, która wskaże w Zgłoszeniu chęć otrzymania SWZ za pośrednictwem usług pocztowych, SWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe dla Zamawiającego. Koszt przesyłki pokrywa w całości Firma lub osoba fizyczna.

8.     Firma lub osoba fizyczna, która wskaże w Zgłoszeniu chęć otrzymania SWZ za pośrednictwem usług kurierskich, zobowiązana jest do podania w Zgłoszeniu nazwy firmy kurierskiej, która oferuje wysyłkę na koszt odbiorcy oraz która odbierze przesyłkę zawierającą SWZ od Zamawiającego.

9.     Zamawiający po otrzymaniu Zgłoszenia od Firmy lub osoby fizycznej wpisuje je na listę podmiotów, które otrzymały SWZ.

10.   W przypadku nie otrzymania SWZ na zasadach określonych w niniejszej Informacji, Firma lub osoba fizyczna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego.

 

11.   W przypadku postępowań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który wyrazi chęć otrzymania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, dokumentacji w wersji pisemnej zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Dział Postępowań
Sekretariat – pokój 309
Tel. 445 53 00
Fax. (022) 445 53 15

d-zamowien@mpwik.com.pl

 ZałącznikZgłoszenie zamówienia specyfikacji  -----> formularz pdf.